فروش نهال سرشاخه بارده ترین نهال درخت انار

فروش نهال سرشاخه بارده ترین نهال درخت انار

فروش نهال سرشاخه بارده ترین نهال درخت انار

فروش نهال سرشاخه بارده ترین نهال درخت انار

فروش نهال سرشاخه بارده ترین نهال درخت انار

نهالستان انار مهندس عسکری

مازندران – بهشهر – جاده زاغمرز

روستای عسکرآباد

۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹

 

فروش نهال سرشاخه بارده درخت انار

فروش نهال سرشاخه بارده درخت انار

فروش نهال سرشاخه بارده درخت انار

بر روی درخت انار
۴ نوع شاخه می روید :
– سرشاخه
-پاجوش
– تنه جوش
– نرک
سرشاخه ها شاخه های بارده درخت انار هستند و نهالی که از سرشاخه گرفته میشود بهترین باردهی را دارد